O nas  /  Oferta  /  Gadżety  /  Realizacje  /  FAQ  /  Kontakt
Jesteś w:  Strona główna » O nas » Regulamin
Szybkie menu

O nas

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało począwszy od dnia 25 maja 2018 roku. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych

1. Administrator danych
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest emGRAPH Usługi Poligraficzne Marcin Weber, ul. Derdowskiego 36/16, 71-178 Szczecin

2. Dane kontaktowe:
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: emGRAPH Usługi Poligraficzne Marcin Weber, ul. Derdowskiego 36/16, 71-178 Szczecin
 • przez e-mail: info@emgraph.pl
 • telefonicznie: +48 790 709 626

3. Dane które zbieramy to:
dane niezbędne do realizacji zamówienia (niezbędne do identyfikacji zamówienia i fakturowania) a także wysyłki zamówionego towaru. W każdym przypadku są to:

 • imię
 • nazwisko
 • nazwa
 • pełny adres
 • numer NIP
 • telefon
 • adres e-mail

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania zlecenia (jeśli świadczymy Ci jakieś usługi), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań marketingowych w celu świadczenia usług, zapoznania z nową ofertą, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy zostanie wyrażony skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom (firmom kurierskim), firmie księgowej, czy kancelarii prawniczej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, uzyskania ich kopii od Administratora (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 2) oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Państwa szczególną sytuacją;

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe w pkt. 2 powyżej).

Niniejsza polityka ochrony prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę emGRAPH Usługi Poligraficzne Marcin Weber, z siedzibą w Szczecinie, ul. Derdowskiego 36/16, 71-178 Szczecin, NIP: 851-265-53-46, REGON: 320890693, konto bankowe 75 1140 2004 0000 3102 7034 8052, mBank O/Szczecin zwaną dalej emGRAPH.
2. Złożenie zamówienia w firmie emGRAPH jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu. W momencie, gdy Zlecający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez firmę emGRAPH, zostaje zawarta umowa między Zlecającym a Zleceniobiorcą. Zlecający o wszystkich kosztach zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.

§2 Zdefiniowanie zakresu usługi graficznej
Podstawowa cena przedstawiona w ofercie obejmuje: sformatowanie i rozmieszczenie elementów na stronie, propozycję tła i grafiki ozdobnej, kreacja całości do czytelnej i efektownej formy. W cenie tej nie zawierają się następujące usługi, które są dodatkowo płatne:

 • przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
 • skanowanie
 • retusz zdjęć
 • wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów
 • wyszukiwanie zdjęć, clipartów itp. materiałów
 • wycinanie elementów zdjęć z tła
 • wykonywanie fotomontaży i bardziej zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów
 • wycinanie z tła i wektoryzacja logo
 • rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli
 • rysowanie mapek dojazdowych

§3 Zdefiniowanie ceny ofertowej
Cena początkowa podana w ofercie może wzrosnąć w przypadku wystąpienia zmian w dostarczonych materiałach i/lub założeniach na etapie projektowania. Dopuszczalne poprawki bez dopłaty to proste zmiany typu: korekta literówek, subtelne poprawki w rozmieszczeniu elementów, bez znacznych zmian objętości poszczególnych elementów. Ceny dodatkowo płatnych usług [patrz §2, §4, §11].

§4 Dostarczanie materiałów - wymagania
Zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie. Do materiałów zalicza się:

 • cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. wszelka treść, informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.
 • zdjęcia
 • logo
 • mapy
 • ewentualne inne materiały do wykorzystania w projekcie

Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone i ostateczne. Każda zmiana materiałów w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej.

§5 Forma dostarczania tekstu
Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail), możliwej do edycji. Jeżeli tekst dostarczony jest w formie papierowej naliczana jest opłata za przepisywanie tekstu [patrz §2].

§6 Forma dostarczania elementów graficznych
Zdjęcia, loga i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej.
Zdjęcia - zalecana rozdzielczość to nie mniej niż 250 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych).
Logo - powinno być w formacie wektorowym (skalowalnym) np. CDR, PDF, EPS, AI. Istnieje możliwość dostarczenia logo w postaci bitmapy o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych) jednak wtedy zostanie ono umieszczone na białym tle lub w prostokątnej ramce z białym tłem, w przypadku potrzeby wycięcia białego tła naliczana będzie dodatkowa opłata [patrz §7].
Jeżeli zdjęcia lub loga są dostarczone w formie papierowej naliczana jest opłata za skanowanie, obróbkę, wektoryzację [patrz §2,§11].

§7 Brak odpowiednich zdjęć do projektu - rozwiązanie
Jeżeli Zlecający nie posiada odpowiednich zdjęć zalecamy skorzystać z darmowych lub płatnych serwisów internetowych, które można znaleźć pod adresem http://www.bluevertigo.com.ar/ . Na życzenie zlecającego firma emGRAPH może wyszukać i udostępnić odpowiednie zdjęcia do projektu za dopłatą [patrz §2].

§8 Oczekiwania wobec projektu - wskazówki
Zlecający zobowiązany jest przedłożyć oprócz materiałów, także prostą poglądową makietę projektu (opisana kartka papieru lub dokument tekstowy) z osadzeniem na niej poszczególnych elementów z dostarczonych materiałów takich jak tekst, zdjęcia, mapy, logo i inne lub/i dostarczyć firmie emGRAPH maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań co do ulubionych kolorów czy ogólnego wyglądu projektowanego materiału. Wszelkie wstępne uwagi pomogą wykonać projekt sprawnie i bez zbędnego nakładu czasu obu stron na ewentualne poprawki. Tym samym koncepcja projektu musi być przez zlecającego wcześniej dobrze przemyślana. Każda zmiana założeń w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Jeżeli zlecający nie posiada koncepcji i nie ma uwag wstępnych, może powołać się na grafika. Wówczas jednak musi liczyć się z dopłatami w przypadku wystąpienia czasochłonnych poprawek i zmian do zaproponowanej wersji projektu.

§9 Dostarczanie poprawek
Po otrzymaniu gotowej wersji projektu zlecający zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie (sprawdzić treść i wygląd) i przygotować w punktach listę poprawek do naniesienia. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości - w jednej wiadomości e-mailem lub dostarczona do firmy emGRAPH. Jeżeli zlecający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je na raty lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio podyktowanymi to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy. Jeżeli poprawki oznaczają zmianę wcześniej przyjętych założeń naliczana jest dopłata [patrz §3, §4, §11].

§10 Akceptacja projektu do druku i odpowiedzialność
Zlecający zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji w firmie emGRAPH.
Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy. Po akceptacji zlecającego ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, które nie zostały wskazane na etapie projektowania.

§11 Koszty dodatkowych usług płatnych
Koszt wszelkich dodatkowych usług i dopłat wymienionych w §2 - §9 uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi 60zł (brutto) za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry przez firmę emGRAPH i zlecający jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

§12 Projektowanie w obecności osoby zlecającej
Koszt projektowania w obecności Zlecającego (w siedzibie emGRAPH) liczony jest niezależnie od ceny za projekt i wynosi 60zł (brutto) za każdą godzinę pracy. Koszt projektu może być zastąpiony kosztem pracy przeliczanym na godziny pod warunkiem, że projekt jest wykonywany w obecności zlecającego od początku do końca trwania prac projektowych.

§13 Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez Zlecającego
Osoba zlecająca projekt oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczyła do firmy emGRAPH w celach realizacji projektu są jej własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi Zlecający. Firma emGRAPH ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez zlecającego jeżeli istnieje podejrzenie, że materiały nie są wykorzystywane zgodnie z prawem.

§14 Prawa autorskie dotyczące wykonanego projektu
Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością firmy emGRAPH. Zlecający może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnej wyższej. Jeżeli Zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy emGRAPH musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). Firma emGRAPH bezpłatnie zarchiwizuje wykonane projekty graficzne, w razie potrzeby ponownego wykorzystania w celach projektowych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2011.